Opłata adiacencka

W okolicy Twojej posesji gmina buduje po wielu latach drogę lub wodociąg, więc cieszysz się że w końcu będziesz miał udogodnienia. Za te udogodnienia gmina może naliczyć obowiązek opłacenia opłaty adiacenckiej.

Kiedy i w jakich kwotach może zostać naliczona opłata adiacencka? Przeczytaj ten wpis do końca.


Opłata adiacencka to nic innego jak opłata związana ze wzrostem nieruchomości. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wprowadziła te pojęcie na rynek nieruchomości. Wynika ona jak już było wspomniane ze wzrostu wartości nieruchomości, które powstaje przy:
·       Podziale działki na wniosek właściciela
·       Scaleniu i podziału nieruchomości
·       Budowie infrastruktury i uzbrojenia nieruchomości.
Jeżeli skutkiem wskazanych powyższych działań będzie wzrost wartości nieruchomości, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty adiacenckiej.
Kto i w jakiej wysokości ustala opłatę adiacencką?
Opłata adiacencka naliczana jest przez wójta gminy, prezydenta miasta, burmistrza.
Wysokość opłaty procentowo ustalana jest przez Radę Gminy uchwałą w wysokości nie więcej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.
Ważne! Naliczenie opłaty może nastąpić w okresie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne
Do wyliczenia opłaty adiacenckiej przyjmuje się stawkę procentową obowiązującą w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stało się prawomocne.

Podział nieruchomości i naliczenie opłaty adiacenckiej.

Wartość nieruchomości przed i po podziale ustalana jest według cen na dzień, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna.

Wartość te ustala rzeczoznawca majątkowy.

Stan nieruchomości przed podziałem określa się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Stan nieruchomości po podziale przyjmowany jest na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Wartością nieruchomości określa się sumę wartości wszystkich wydzielonych działek, które możliwe są do samodzielnego zagospodarowania, a które wchodzą w skład nieruchomości do podziału.

W sytuacji gdy przy podziale nieruchomości zostały wydzielone działki pod drogi publiczne, poszerzenie dróg, powierzchnia nieruchomości obliczana jest bez udziału powierzchni nieruchomości wydzielonych pod te drogi.

Opłatę adiacencką właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może przenieść na rzecz gminy, po uprzedniej jej zgodzie, oddając prawo do działki wydzielonej w wyniku podziału.

Scalenie nieruchomości i jej ponowny podział.

Kolejnym czynnikiem, który wskazuje na naliczenie opłaty adiacenckiej jest scalenie nieruchomości i jej ponowny podział.

Niekorzystne ukształtowanie działek to jeden z czynników, dlaczego właściciele decydują się na ich scalenie i ponowny podział, który ma na celu racjonalne zagospodarowanie przestrzeni. Mogą oni wspólnie złożyć do gminy wniosek o scalenie i podział.

Do wniosku o scalenie nieruchomości i ich ponowny podział, właściciele muszą złożyć w formie aktu notarialnego zobowiązanie o dokonanie zamiany.

Nowe wydzielone działki mają większą wartość, a więc właściciele muszą liczyć się z tym, że zostanie naliczona im opłata adiacencka. W tym przypadku może to być naliczona opłata w wysokości 50% wzrostu wartości nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych.

Budowa infrastruktury technicznej.

Kolejnym czynnikiem do naliczenia opłaty adiacenckiej jest budowa infrastruktury technicznej ze środków Skarbu Państwa, budżetu gminy czy środków unijnych.

Opłaty w tym przypadku wynosi 50% wzrostu wartości nieruchomości.

W tej konkretnej sytuacji, nałożenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w okresie 3 lat od podłączenia urządzeń lub udostępnienia drogi. Warunkiem jest, że w tym okresie będzie obowiązywała uchwała Rady Gminy o wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

W przypadku naliczenia opłaty adiacenckiej, właściciel może wnioskować do organu, który wydał decyzję o tej opłacie, o rozłożenie spłaty opłaty na raty.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości.

Budowy infrastruktury technicznej i uzbrojenia na nieruchomości scalonej i ponownie wydzielonej.

Kolejnym przypadkiem jest nałożenie na właściciela nieruchomości bądź użytkownika wieczystego opłaty adiacenckiej, w sytuacji kiedy gmina wybuduje na gruntach podlegających scaleniu i podziałowi, infrastruktury technicznej, której rodzaj został ustalony przed podjęciem decyzji o scaleniu i podziale.

Właściciel, który nabył nową nieruchomość uzbrojoną w infrastrukturę techniczną, ma obowiązek  zapłaty różnicy wartości pomiędzy nieruchomością nieuzbrojoną a nieruchomością uzbrojoną w wysokości 50% tej wartości.

Koszty wybudowania infrastruktury technicznej na działkach podlegających scaleniu i ponownemu podziałowi nie mogą obciążać właścicieli gruntów, chyba, że na mocy zawartego z gminą porozumienia strony postanowią inaczej.

Terminy i opłaty adiacenckie ustalane są w drodze ugody pomiędzy wójtem, prezydentem miasta, burmistrzem. W razie nie podpisania ugody, o dalszym sposobie postępowania decyduje Rada Gminy.

Termin wniesienia opłaty adiacenckiej przez właścicieli gruntów nie może być krótszy niż termin wybudowania przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej.

Właściciel nieruchomości, któremu naliczono opłatę adiacencką ma dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji gminy.

W sytuacji kiedy przy podziale nieruchomości wydzielono działki gruntu pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących już dróg publicznych, do wyliczenia wartości nieruchomości, zarówno według stanu przed podziałem jak i po podziale, powierzchnię nieruchomości pomniejsza się o powierzchnię działek gruntu wydzielonych pod te drogi lub pod ich poszerzenie.

W razie ustanowienia na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

W rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, właściciel może przenieść na rzecz gminy – za jej uprzednią zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku scalenia i podziału.

Właściciel nieruchomości, któremu naliczono opłatę adiacencką ma dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji gminy.

Opłaty adiacenckie nie obejmują nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne.

Zanim właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty podejmie decyzję o podziale lub scaleniu swojej nieruchomości, warto zapoznać się z konsekwencjami finansowymi.